Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v súlade s § 11 ods. 4 písm. g./ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade § 26 ods. 3   a § 27 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov / stavebný zákon/

 

Vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2010  o Územnom pláne obce Liešťany

 

 

 

Článok 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

 

Všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/ sa vyhlasuje Záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN obce Liešťany, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch  na svojom zasadnutí dňa 22.5.2015   uznesením č. 34/2015.

 

Článok 2

Rozsah platnosti

 

VZN je platné pre územie obce Liešťany, kú. Dobročná  v zmysle grafickej prílohy

 

Článok 3

Uloženie dokumentácie

 

Dokumentácia schválenej Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN obce Liešťany  je uložená  a možno do nej nahliadnuť na  Obecnom úrade v Liešťanoch a Okresnom úrade Trenčín -  Odbor výstavby a bytovej politiky – oddelenie  územného plánovania 

 

Článok 4

Trvalé vystavenie dokumentácie

 

Hlavný výkres  Zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN obce Liešťany  je  trvalo vystavený na nahliadnutie verejnosti v priestoroch OcÚ Liešťany a  v kompletnej grafickej a textovej podobe na webovej stránke obce Liešťany – www.liestany.eu

 

 

Článok 5

Obsah VZN

 

1./ Nedeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť ÚPN obce Liešťany  v znení Zmeny a doplnku č.  1  v plnom rozsahu 

 

2./ Nedeliteľnú súčasť tohto VZN tvoria hlavné výkresy Grafickej časti ÚPN obce Liešťany  v znení Zmeny  a doplnku č. 1 , pričom každý z výkresov  musí byť označený schvaľovacou doložkou s číslom uznesenia, dátumom schválenia a podpisom štatutára obce Liešťany

 

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

      1./ VZN č. 3/2015  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch  dňa 22.5.2015 uznesením č. 37/2015  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

                                                                                                               Ľubomír N o s k a ,  v. r.

                                                                                                               starosta obce Liešťany

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:   25.5.2015

 

Zvesené dňa:    10.6.2015