Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2017

OBCE LIEŠŤANY

K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE LIEŚŤANY

zmeny a doplnky č. 2,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2010  o záväzných častiach územného plánu obce

 

 

 

Obec Liešťany  v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. c) a g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 k Územnému plánu obce Liešťany,

zmeny a doplnky číslo 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2010 o záväzných častiach územného plánu obce Liešťany.

 

Čl. 1

  1. Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len “VZN“ ) sa vyhlasuje „záväzná časť zmien a doplnkov č. 2“ územného plánu obce Liešťany, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto VZN.
  2. Stanovujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, hranice zastavaného územia obce, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, uvedené v záväznej časti územného plánu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN vrátane grafickej časti, náložiek na výkresy č. 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Čl. 2

Dokumentácia schválneho Územného plánu obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 2 je uložená na Obecnom úrade Liešťany, Spoločnom stavebnom úrade Nováky a na Okresnom úrade Trenčín, s možnosťou do nej nahliadnuť a zverejnená na internetovej stránke obce www.liestany.sk

Čl. 3

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2010 schválené uznesením OZ č. 6/2010, pod bodom b, dňa 29.12.2010

  1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce www.liestany.sk  od 20.11.2017 do 14.12.2017.
  2. Obecné zastupiteľstvo Obce Liešťany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o územnom pláne obce Liešťany, zmeny a doplnky číslo 2 uznieslo dňa 14.12.2017 uznesením č. 88/2017.
  3. Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

V Liešťanoch 15.12.2017

 

 

Ľubomír Noska

starosta obce 

 

 

PRÍLOHY:

Územný plán obce Liešťany – záväzná časť


(48kB)

Schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia


(1MB)