Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany

č. 2/2018

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Termín vyvesenia

Termín zvesenia

Forma zverejnenia

29.11.2018

14.12.2018

Úradná tabuľa

webová stránka obce

 

VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené

Číslo uznesenia

vyhlásené

účinnosť

Forma vyhlásenia

           14.12. 2018

             86/2018

15.12.2018

01.01.2019

Úradná tabuľa

webová stránka obce

 

 

 

Obec  Liešťany v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o miestnych daniach“)  vydáva  všeobecne záväzne nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) a § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch.

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 2/2018 

                                                o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá s účinnosťou od 1.1.2019 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje sadzby a určenie poplatku, hodnotu koeficientu, podmienky na vrátenie poplatku, podmienky a podklady na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku.

 

§ 2

POPLATNÍK

 

1.Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast  na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

2. Ak má osoba podľa odseku 1 písmeno a) tohto nariadenia v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písmena a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 pís. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 pís. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

 

§ 3

SADZBA POPLATKU

 

Obec stanovuje sadzbu poplatku nasledovne:

 

a) 0,0603 € za osobu a kalendárny deň, 

b) 0,0140 € za jeden liter komunálnych odpadov  pre poplatníka uvedeného v § 2 ods. 1 pís. b) a c).

            (0,0140 x 110 litrov = 1,54 x 26 vývozov = 40,04 eura)

c) koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje v hodnote 1.

 

§ 4

URČENIE POPLATKU

 

Výška poplatku sa určuje:

  1. Pre poplatníka podľa § 3  písm. a) tohto nariadenia sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
  2. Pre poplatníka podľa  § 3 písm. b) tohto nariadenia množstvový zber – ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

 

§ 5

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

1. Poplatník  je povinný  v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik  poplatkovej povinnosti  a zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa zmeny, vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti.

 

§ 6

VYRUBENIE POPLATKU

  1. Obec Liešťany vyrubuje poplatok každoročne  rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

 

§ 7

VRÁTENIE POPLATKU

 

Obec Liešťany vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a ktorý preukáže splnenie podmienok hodnovernými dokladmi preukazujúcimi zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti. Poplatník  preukáže obci tieto skutočnosti hodnovernými dokladmi, ktorými sú najmä odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu, ukončenie podnikania v obci, zánik vlastníctva alebo užívania nehnuteľnosti a pod.

 

§ 8

ZNÍŽENIE  POPLATKU

 

Na základe písomnej žiadosti poplatníka  obec Liešťany zníži poplatok  o 10,00 € za  rok  ak poplatník jednoznačne preukáže hodnovernými dokladmi,  že sa viac ako  90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.

 

1. Študenti SŠ a VŠ mimo trvalé bydliska – aktuálne potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia alebo aktuálne potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia.

2. Občania pracujúci v zahraničí – potvrdenie o zamestnaní v zahraničí vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom doložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).

3.Občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska  – potvrdenie o zamestnaní a potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce (doklady vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie).

4. Fyzické osoby, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt ani prechodný pobyt a vlastnia nehnuteľnosti slúžiace na bývanie.

Vo výnimočných prípadoch je možné predložiť úradne overené čestné vyhlásenie.

V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období , je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

 

 

§ 9

ODPUSTENIE POPLATKU

 

1. Na základ písomnej žiadosti poplatníka obec Liešťany odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, počas ktorého sa poplatník na území obce nezdržiaval dlhšie ako 90 dní, čo obci preukáže hodnovernými dokladmi.  Takýmito dokladmi sú:

a) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody,

b) potvrdenie o pobyte v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo obdobnom  zariadení,

c) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území s uvedením dĺžky tohto pobytu , vrátane dokladu o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu tejto obce, t.j. rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka z titulu trvalého alebo prechodného pobytu, nie z dôvodu užívania nehnuteľnosti v tejto obci, vrátane dokladu o úhrade poplatku za príslušné obdobie.

V žiadosti poplatník uvedie dôvod, pre ktorý žiada poplatok odpustiť. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktoré preukazujú skutočnosti, pre ktoré poplatník žiada  odpustiť poplatok.

Vo výnimočných prípadoch je možné predložiť úradne overené čestné vyhlásenie.

V prípade, že podmienky na odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období,  je potrebné predložiť doklady na odpustenie poplatku  za každé zdaňovacie obdobie.

 

2. Obec oslobodí od poplatku:

a) deti narodené  v priebehu roka

b) vlastníkov chát (nehnuteľnosti zapísané na LV ako chaty) v k.ú. obce.

 

 

§ 10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   stavebné odpady   sa zrušuje   Všeobecne  záväzné  nariadenie          č. 2/2016 zo dňa 12.12.2016.

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch dňa 14.12.2018 uznesením číslo 86/2018.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

 

 

 

 

                                                                                                    Ľubomír Noska

                                                                                                      starosta obce