VZN 4/2012 zrušené, nahrádza VZN 6/2013

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E           L I E Š Ť A N Y

 

č. 4 /2012

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I

 

 

     Obec Liešťany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e  

 

 

§ 1

 Základné  ustanovenie

 

 

   1. Obecné zastupiteľstvo v  Liešťanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona             č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona   č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  zavádza  s účinnosťou od 1. januára 2013  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

 

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce  Liešťany. Zdaňovacím obdobím pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok.

 

 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

 

§  2

 Základ dane

 

     Správca dane ustanovuje na území obce  Liešťany hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za

a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,   rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    využívané vodné plochy  0,1301 €/m² ,

 

 

§ 3

Sadzba dane

 

  1. Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Liešťany ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

 

 

 

 

k.ú. Liešťany

k.ú. Lomnica

k.ú. Dobročná

a)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,           trvalé trávnaté porasty 

0,70%

0,80%

0,80%

b)

záhrady 

0,30%

0,30%

0,30%

c)

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,30%

0,30%

0,30%

d)

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky   využívané vodné plochy                                             

0,30%

0,30%

0,30%

e)

stavebné pozemky

0,25%

0,25%

0,25%

 

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B

 

§ 4

Sadzba dane

 

 

     1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Liešťany,  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy

     

a) 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,070 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,240 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,210 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží    a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 0,250 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb   na vlastnú administratívu ,

f) 0,660 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie       a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 0,170 € za ostatné stavby .

 

 

     2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0, 03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

 

 

§ 5

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov  sú oslobodené:

 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

 

 (2)  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb  vo výške:

 

a) 20 % z daňovej povinnosti   na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50 %  z daňovej povinnosti na  stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

§ 6

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

 

      Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.

 

 

§ 7

 Záverečné ustanovenie

 

     (1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 4/2011 zo dňa 13.12.2011.

 

     (2) Obecné zastupiteľstvo obce  Liešťany   sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností  uznieslo dňa 13.12.2012 uznesením č. 8/2012, písm. j).

 

 

§ 8

Účinnosť

 

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Vladimír Šopoň

                                                                                               starosta obce

 

 

 

 

 

VYVESENÉ: 14.12.2012

ZVESENÉ: