Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade ust. § 114 ods. 6 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a   toto

všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2013

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

ktorým sa mení VZN č.3/2009.

V Čl. 2 ods. 1 sa mení suma 4,00€/mesačne na sumu 4,50€/mesačne.

Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany dňa 04.10.2013  uznesením č. 107/2013.

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.novembra 2013.

 

 

                                                                                                     Ján   I v a n i š

                                                                                                   zástupca starostu

 

 

Vyvesené dňa: 07.10.2013

Zvesené dňa: