O B E C    L I E Š T A N Y

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany

 

č. 4/2014

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch podľa § 11 ods. 4 pís. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o miestnych daniach“)  vydáva pre obec Liešťany toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

PREDMET ÚPRAVY

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liešťany.

 

§ 2

PREDMET POPLATKU

 

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb  a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce Liešťany.

 

§ 3

POPLATNÍK

 

1.Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast  na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa     na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

2. Ak má osoba podľa bodu 1 písmeno a) tohto nariadenia v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa bodu 1 písmena a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 pís. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 pís. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

 

§ 4

SADZBA POPLATKU

 

Obec stanovuje sadzbu poplatku nasledovne:

 

  1. 0,0411 € za osobu a kalendárny deň  pre poplatníka podľa § 3 ods. 1 písm. a)

( 0,0411 x 365 = 15,00 €)

 

  1. 0,0105 € za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre

poplatníka uvedeného v § 3 ods. 1 pís. b) a c).

            (0,0105 x 110 litrov = 1,155 x 26 vývozov = 30,03 eura, zaokrúhlené nadol 30,00 €)

 

 

§ 5

URČENIE POPLATKU

 

1. Obec určuje poplatok v uvedenej výške na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je  kalendárny rok.

 

§ 6

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

 

1. Poplatník  je povinný  v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2  pís. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 80 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z.

2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do  30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§ 7

VYRUBENIE POPLATKU

 

1. Obec Liešťany vyrubuje poplatok každoročne  rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

 

 

§ 8

VRÁTENIE POPLATKU

 

Obec Liešťany vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a ktorý preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a na základe dokladov, ktoré preukazujú zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území obce Liešťany, ktorú bol poplatník oprávnený užívať a v ktorej nemal evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt,

- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti z dôvodu ukončenia trvalého alebo prechodného pobytu v obci Liešťany, pričom skončenie pobytu si správca dane overí v evidencii obyvateľstva,

           - na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a na   

            základe dokladov, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce  

            Liešťany.

Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.

 

§ 9

ZNÍŽENIE POPLATKU

 

Na základe žiadosti poplatníka  obec Liešťany zníži poplatok  o 7,00 € za  rok  ak poplatník jednoznačne preukáže hodnovernými dokladmi,  že sa viac ako  90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.

 

1. Študenti SŠ a VŠ mimo trvalé bydliska – aktuálne potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia alebo aktuálne potvrdenie o prechodnom ubytovaní, prípadne aktuálne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO.

2. Občania pracujúci v zahraničí – potvrdenie o zamestnaní v zahraničí vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom doložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).

3.Občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie o zamestnaní a prechodnom ubytovaní mimo trvalého bydliska, alebo potvrdenie o zamestnaní a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO (doklady vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie).

4. Fyzické osoby, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt ani prechodný pobyt a vlastnia nehnuteľnosti slúžiace na bývanie.

Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období nezdržiaval na území obce Liešťany.

Vo výnimočných prípadoch je možné predložiť úradne overené čestné vyhlásenie.

V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období , je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

 

 

§ 10

ODPUSTENIE POPLATKU

 

Žiadosti o odpustenie poplatku v určenom období podáva poplatník obci písomne. V žiadosti uvedie dôvod, pre ktorý žiada poplatok odpustiť. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktoré preukazujú skutočnosti, pre ktoré poplatník žiada  odpustiť poplatok.

 

1. Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému  v §3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá:

 

a) sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo územia obce – potvrdenie o výkone trestu,

b) je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení počas celého určeného obdobia mimo územia obce – potvrdenie o umiestnení v domove alebo v obdobnom zariadení,

c) je prihlásená na prechodný pobyt v inej obci – aktuálne potvrdenie miestnej samosprávy o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO v mieste prechodného pobytu. (trvalý pobyt v obci Liešťany).

d) je prihlásená na trvalý pobyt v inej obci – aktuálne  potvrdenie úradu miestnej samosprávy o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO na základe trvalého pobytu ( prechodný pobyt v obci Liešťany).

V prípade, že podmienky na odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období,  je potrebné predložiť doklady na odpustenie poplatku  za každé zdaňovacie obdobie.

 

2. Obec oslobodí od poplatku:

a) deti narodené  v priebehu roka

b) vlastníkov chát (nehnuteľnosti zapísané na LV ako chaty) v k.ú. obce.

 

 

§ 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   stavebné odpady   sa zrušuje   Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 7/2013 zo dňa 13.12.2013.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa  27. novembra 2014 uznesením č. 96/2014.

 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

 

 

 

 

                                                                                                    Ľubomír Noska

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Vyvesené dňa: 28.11.2014