VZN 5/2012 zrušené, nahrádza VZN 7/2013

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIEŠŤANY

 

č. 5/2012

 

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY                                  A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch podľa § 11 ods. 4 pís. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rohodlo, že v nadväznosti na § 98 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 2

PREDMET POPLATKU

 

Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

§ 3

POPLATNÍK

 

1.Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce opravnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast  na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa     na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

2. Ak má osoba podľa bodu 1 písmeno a) tohto nariadenia v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa bodu 1 písmena a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 pís. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 pís. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkáreň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

 

§ 4

SADZBA POPLATKU

 

  1. Sadzba poplatku je 0,0411 eur na osobu a kalendárny deň.

 

a) fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci 

 

1.     0,0411 €/deň pokiaľ poplatok platí podľa počtu dní / prisťahovaní občania/

  1. 15,00 €/rok pre poplatníka, ktorý je povinný platiť poplatok celý rok.            

 

b) fyzické osoby, ktoré v obci nemajú trvalý alebo prechodný pobyt a vlastnia nehnuteľnosti slúžiace na bývanie.                                                                                        8,00 €/ rok

 

c) právnické osoby, fyzické osoby podnikajúce na území obce za  zamestnanca               

                                                                                                                      20,00 €/rok

 

 

§ 5

URČENIE POPLATKU

 

1. Obec určuje poplatok v uvedenej výške na  príslušný kalendárny rok.

 

§ 6

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

 

1. Poplatník je povinný  v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2  pís. b) alebo písm.c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 80 ods. 1 písm c) zákona č. 582/2004 Z.z.

2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do  30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§ 7

VYRUBENIE POPLATKU

 

1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím za príslušný kalendárny rok.

 

§ 8

VRÁTENIE POPLATKU

 

Obec Liešťany vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovaciho obdobia a ktorý preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnnosti, a na základe údajov z katastra nehnuteľností, ktoré preukazujú zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území obce Liešťany, ktorú bol poplatník oprávnený užívať a v ktorej nemal evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt.,

- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti z dôvodu ukončenia trvalého alebo prechodného pobytu v obci Liešťany, pričom skončenie pobytu si správca dane overí v evidencii obyvateľstva.,

           - na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a na    

            základe dokladov, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce   

            Liešťany.

 

§ 9

ZNÍŽENIE POPLATKU

 

     Správca dane môže v zmysle odseku 3 § 82 zákona č. 582/2004 Z.z. na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona znížiť alebo odpustiť poplatok podľa sadzieb uvedených v tabuľke v týchto prípadoch:

 

Poplatník

Výška poplatku         v Eur

Spôsob platby

Študenti SŠ a VŠ mimo trvalého bydliska

8,00 €/ rok

Platí na základe rozhodnutia

Občania , ktorí v spoplatnenom období dovŕšia 70 rokov a starší 

8,00 €/ rok

Platí na základe rozhodnutia

Občania pracujúci v zahraničí

6,00 € / rok

Platí na základe rozhodnutia

Občania dlhodobo pracujúci v SR mimo trvalého bydliska s prechodným ubytovaním

8,00 € / rok

Platí na základe rozhodnutia

 

 

Občania, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do nižších sadzieb miestneho poplatku pre fyzické osoby, musia preukázať splnenie určených podmienok a uplatniť si nárok žiadosťou na toto zaradenie do  31. januára  kalendárneho roka.

 

1. Študenti SŠ a VŠ mimo trvalé bydliska – potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia alebo potvrdenie o prechodnom ubytovaní, prípadne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO.

 

2. Občania pracujúci v zahraničí – potvrdenie o zamestnaní v zahraničí (doklady nesmú byť staršie ako 30 dní). Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom predložiť aj úradne overené čestné vyhlásenie.

 

3.Občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie o zamestnaní a prechodnom ubytovaní mimo trvalého bydliska, alebo potvrdenie o zamestnaní a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO (doklady nesmú byť staršie ako 30 dní).

 

V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období , je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

 

 

 

 

§ 10

ODPUSTENIE POPLATKU

 

1. Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému  v §3  tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá:

 

a) sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo územia obce – potvrdenie o výkone trestu,

b) je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení počas celého určeného obdobia mimo územia obce – potvrdenie o umiestnení v domove alebo v obdobnom zariadení,

c) sa počas celého určeného obdobia zdržiava v zahraničí - jedná sa o osoby, ktoré žijú celoročne v zahraničí (napr. z dôvodu sobáša)   – aktuálne potvrdenie úradu miestnej samosprávy o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom predložiť aj úradne overené čestné vyhlásenie.

 

2. Ak poplatník požaduje odpustenie poplatku, predloží do 31. januára kalendárneho roka, žiadosť a doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku. Nárok na odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote si tento nárok neuplatní.

 

3. Obec oslobodí od poplatku:

a) deti narodené  v priebehu roka

b) vlastníkov chát v k.ú. obce

 

 

§ 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   stavebné odpady   sa zrušuje   Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 5/2011 zo dňa 13.12.2011.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa  13.12.2012, uznesením č. 8/2012, písm. k).

 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Vladimír Šopoň

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

Vyvesené dňa: 14.12.2012