Všeobecne záväzné nariadenie

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Liešťany

Obec Liešťany v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v y d á v a

 

všeobecne záväzné nariadenie
č.5/2013
o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Liešťany

 

§ 1
Základné ustanovenia

Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia je stanovenie podrobností financovania materských škôl a školských zariadení na území Obce Liešťany, najmä určenie výšky a účelu použitia dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detía zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy na území Obce Liešťany, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je:

a) dotácia na mzdy – určená na bežné výdavky, zahŕňa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve, výdavky na nemocenské a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov,

b) dotácia na prevádzku – určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení uvedených v § 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a zahŕňa výdavky na tovary a služby.

§ 3
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola, školský klub detí a zariadenie školského stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany.

§ 4
Výška a účel dotácie

1. Výška dotácie vychádza z počtu detí materskej školy a zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy na základe zberu údajov v štatistickom výkazy Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. septembru kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v nasledujúcom roku.

2. Riaditeľ základnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, predloží údaje o počte detí v školskom klube detí najneskôr do 15. septembra kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v nasledujúcom roku.

3. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa alebo žiaka na rok podľa kategórie materských škôl a školských zariadení nasledovne:

Kategória škôl a školských zariadení

Normatív na mzdy a prevádzku na žiaka
(v EUR)

Dieťa materskej školy

1.540,-

Žiak školského klubu detí

450,-

Potencionálny stravník – žiak ZŠ

Dieťa MŠ

300,-

 

4. Mesačná výška dotácie pre materskú školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí materskej školy alebo žiakov školských zariadení v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka a normatívu uvedeného v § 4, bode 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Vedenie školy a školského zariadenia je povinné predkladať obci počet detí evidovaných v materskej škole a v školskom zariadení podľa prvej vety do 3 dní od ukončenia štvrťroka. Príspevok na 1.štvrťrok 2014 sa poskytne podľa stavu k 31.12.2013.

5. Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

6. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov materskej školy alebo školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

7. Nedodržanie podmienky uvedenej v § 4, bod 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia je považované za nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.

8. Výška dotácie môže byť v priebehu roku upravená v nadväznosti na zmeny rozpočtu obce.

§ 5
Zúčtovanie dotácie

Prijímateľ dotácie, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia, je povinný zúčtovať dotáciu s Obcou Liešťany raz ročne vždy k 31. decembru kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet Obce Liešťany do 31. decembra príslušného  kalendárneho roka.

§ 6
Kontrola použitia dotácie

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Liešťany a ostatné oprávnené orgány.

2. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelne a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

§ 7
Záverečné ustanovenia

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012a Dodatok č.1/2013 k VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Liešťany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 13.12.2013 uznesením č. 132/2013.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2014.

 

 

V Liešťanoch, dňa 13.12.2013

                                                                                                              Ján   I v a n i š
                                                                                                         zástupca starostu obce

 

 

Vyvesené: 17.12.2013

Zložené: