Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  na základe ustanovenia § 6 odst. 1 a
 § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE LIEŠŤANY

 

č. 6/2012

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

                                                                       § 1

Úvodné ustanovenia

 

VZN upravuje v nadväznosti na platné všeobecné záväzné právne predpisy:

 • zásady nakladania s odpadmi v obci
 • systém zberu, prepravy, zneškodňovania odpadov,
 • separovaný zber v obci s určením spôsobu separácie
 • zber a zneškodňovanie kalov zo žúmp
 • zber a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu
 • systém zberu objemného odpadu
 • zneškodňovanie odpadu zo záhrad
 • využitie prostriedkov z predaja odpadu
 • sankcie za porušenie

 

 1.  Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Liešťany v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

 

 1. Účelom úpravy je zabezpečenie  riadneho a nezávadného nakladania s odpadmi v obci, určením optimálneho   systému zberu a zneškodňovania odpadov.

 

 1. Cieľom úpravy je presne a zrozumiteľne ustanoviť práva a povinnosti fyzických  a právnických osôb pri zbere a zneškodňovaní odpadov.

 

 1. Cieľom úpravy je tiež stanoviť sankcie za porušenie povinností uložených týmto VZN.

 

 1. Obec Liešťany zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

 

 1. Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Liešťany.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi  povinný sa jej zbaviť.
 2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia odpadov.
 3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
 4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súľade so  zákonom.
 5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka či sprostredkovateľa.
 6. Zhodnocovanie odpadov je činnosti, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadov za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie, zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedný  v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
 7. Zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie., zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
 8. Zber odpadov je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadu.
 9. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
 10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 11. Skladovanie odpadov je zhromaždenie odpadov pred niektorou činnosťou zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov, za skladovanie odpadu sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
 12. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, horľavosť, oxidačná schopnosť, tepelná nestálosť org. peroxidov, schopnosť odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo vodou jedovaté plyny, exotoxicita, následná nebezpečnosť, akútna toxicita, neskorší účinok, žieravosť, infekčnosť, rádioaktivita).
 13. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
 14. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo  stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.  
 15. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie.
 16. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
 17. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
 18. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
 19. Veľkoobjemové odpady sú odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer ukladať do štandardných zberných nádob, alebo ktorých hmotnosť presahuje objem a nosnosť bežne používaných štandardných zberných nádob v rámci pravidelného harmonogramu zberu odpadov.
 20. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

 

 

§ 3

 

Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi na území obce

 

 1. Všetci občania obce, právnické osoby, podnikatelia so sídlom na území obce sú  pôvodcami odpadu podľa zákona o odpadoch a podľa tohto VZN a sú povinní určený a vyhlásený  systém zberu odpadov dodržiavať a riadiť sa ním.

 

 1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je užívateľ zberných nádob a je povinný pre svoju domácnosť, rekreačné zariadenie, chalupu, sídlo firmy, kanceláriu, prevádzku a pod. zabezpečiť primeraný počet zberných nádob na odpad – tzv. KUKA nádoby s objemom 110 l.

 

 1. Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov do príslušných zberných nádob, aby mohli byť prevzaté na zneškodnenie.

 

 1. Pôvodca odpadov, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac ako desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracuje vlastný program pôvodcu odpadu  podľa §6 zákona o odpadoch.

 

 1. Pôvodca odpadu umiestni nádoby na odpad tak, aby  bol možný jednoduchý prístup, blízko komunikácií, aby ich nosenie ku zberným vozidlám nebolo obtiažne a ich stanovište nesmie byť menené.

 

 1. Plnenie nádob je povolené tak, aby sa veko nádoby po jej naplnení dalo uzavrieť. Plastové vrecia musia byť uviazané.

 

 1. Ak sa nachádzajú v nádobách na domové odpadky veci a predmety, ktoré sa tam nesmú odhadzovať, nebudú organizáciou vyprázdnené a vlastník je povinný ich vyprázdňovať na vlastné náklady na určenú skládku.

 

 

 

 

 

§ 4

Kategorizácia odpadov

 

 1. Toto VZN upravuje podrobnosti nakladanie s nasledovnými zložkami komunálneho odpau:
 1. 20 01 01 papier a lepenka
 2. 20 01 02 sklo
 3. 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 4. 20 01 10  šatstvo
 5. 20 01 11 textílie
 6. 20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37
 7. 20 01 39 plasty
 8. 20 01 40 kovy
 9. 20 02      odpady zo záhrad (vrátane odpadu z cintorína)
 10. 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
 11. 20 02 02  zemina a kamenivo (nie výkopová zemina)
 12. 20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady
 13. 20 03 04 kal zo septikov
 14. 20 03 07 objemný odpad

 

 

§ 5

Systém zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu

 

 

 1. Obec Liešťany má na svojom území  zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých zložiek odpadov, ktorý bude realizovaný  na základe uzavretej zmluvy medzi obcou Liešťany a organizáciou, poverenou na zber.

 

 1. Organizácia poverená zberom je organizácia, ktorá má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

 1. Povinnosťou oprávnenej organizácie je priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Liešťany každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.

 

 1. Pevné domové odpady sa uskladňujú do nádob na domové odpady, alebo sa musia vyvážať – uskladňovať len na mieste k tomu určenom. Pre tento účel obec zriadila skládku triedeného odpadu -  Zberný dvor so stanovenou prevádzkovou dobou.

 

 1. Do nádob na domový odpad sa vysýpajú – ukladajú len smeti, popol, sadze, pevné kuchynské odpadky, rôzne vyradené predmety a hmoty. Nie však mokrý a žeravý popol, tekutiny, zápalné alebo výbušné látky, žeraviny, tehly, kameň, konáre, suchá tráva, fľaše zo skla, uhynuté zvieratá, stavebný odpad, handry, kože, železo, farebné kovy, a papier hodiaci sa do zberu. Ostatné domové odpadky a tiež objemný odpad musia vlastníci uložiť na skládku triedeného odpadu. Vývoz komunálneho odpadu  zabezpečuje Obecný úrad v Liešťanoch 2x mesačne podľa harmonogranu zberu odpadu z domácností na príslušný kalendárny rok, ktorý je zverejnený  na internetovej stránke obce, ako aj na informačných tabuliach obce.

 

 1. Plastové odpady sa odovzdávajú v pridelených plastových vreciach podľa vopred určeného plánu zberu triedeného odpadu. Občania pripravia uzatvorené vrecia s plastovým odpadom pri svoje nádoby na odpad, OcÚ zabezpečí ich odvoz na skládku triedeného odpadu jedenkrát mesačne.

 

 1.  Zber skla sa realizuje prostredníctvom špecializovaných kontajnerov na sklo, rozmiestených v obci.

 

 1. Zber šatstva sa realizuje prostredníctvom špecializovaného kontajnera na šatstvo, umiestneného pred potravinami Jednota.

 

 1.  Veľkoobjemové kontajnery na odpad z cintorínov sa umiestňujú pri cintoríny 1x ročne pred plánovanou údržbou cintorínov pred sviatkom všetkých svätých. Sústreďovať sa do nich môže iba odpad z cintorínov.

 

 1.  Na zber kalov je pôvodca povinný vybudovať na svojom pozemku žumpu, nakoľko obec nemá vlastnú splaškovú kanalizáciu. Po naplnení žumpy je pôvodca povinný dať kal zneškodniť oprávnenej organizácií.

 

 1.  Drobný stavebný odpad je pôvodca povinný ukladať do objednaných veľkoobjemových kontajnerov, pričom ho musí vytriediť v súlade s katalógovým členením. Na zneškodnenie sa odovzdávajú tie časti odpadu, ktoré sa nedajú ďalej účelne využiť.

 

 1. Biologicky rozložiteľný odpad ukladá pôvodca zakladaním kompostovísk vo svojich záhradách. Bioodpad zo záhrad, parkov, vrátane cintorínov a ďalšej zelene sa zakazuje zneškodňovať spaľovaním.

 

 1.  Na odpad z vypílených konárov stromov je možné objednať drvič konárov. Obec zabezpečí drvenie konárov za stanovený poplatok v zmysle platného cenníka služieb.

 

 1.   Ak ide o  odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie   si vopred s obcou v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

 

 1. Elektroodpad sa obyvateľom obce zabezpečuje bezodplatne, vývoz sa uskutočňuje 2x ročne. Občania sú povinní elektorodpad odovzdať na skládku triedeného odpadu. Je zakázané ho ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám na komunálny odpad.

 

 1. Predajom separovaných zložiek komunálneho odpadu, získa obec prostriedky, ktoré budú účtované a vedené ako položka rozpočtu obce.

 

 1.  Tieto prostriedky budú použité na ochranu životného prostredia  v obci a jeho skvalitnenie.

 

§ 6

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ďalej len  „poplatok“, platí obci Liešťany pôvodca odpadu.
 2. Sadzby poplatku a spôsob úhrady sú stanovené na jeden rok príslušným VZN obce.
 3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie  a zneškodňovanie.

 

§ 7

Priestupky a sankcie

 

 1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonáva kontrolór obce alebo starostom poverený zamestnanec.
 2. Priestupku sa dopustí ten, kto
 1. zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto nariadením,
 2. uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Liešťany týmto nariadením,
 3. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch,
 4. zmiešava nebezpečný odpad s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
 5. vypúšťa nebezpečné odpady do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

 

 1. Porušenie povinností, uložených zákonom č. 223/2001 §80 ods. 1 písm. a), b), c), f) a s) je priestupkom, ktorý prejednáva obec.

 

 1. Za priestupok spočívajúci v porušovaní iných povinností uložených týmto VZN je možné uložiť pokutu podľa zákona o obecnom zriadení a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v sumách uvedených §§ 45, 46,47,48  citovaného zákona.

 

 1. Obec podľa § 80 ods. 2 prejednáva priestupky podľa § 80  ods. 1 písm.a), b), c), f) a s). Za takýto priestupok môže byť uložená  pokuta  do výšky 165,96 EUR . Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.

 

 

§ 8

Spoločné ustanovenia

 

 1. Toto všeobecné záväzné nariadenie vychádza z platnej legislatívy v odpadovom hospodástve Slovenskej republiky.
 2. Oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce rieši obecný úrad, ktorému je možné adresovať návrhy, sťažnosti či podnety týkajúce sa tejto problematiky.

 

 

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto Všeobecne  záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch dňa 13.12.2012, uznesením č. 8/2012, písm .l).

 

 1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 5/2001  zo dňa 29.11.2001 a VZN       č. 6/2010 zo dňa 16.11.2010 .

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Vladimír Šopoň

                                                           starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 14.12.2012

Zvesené: