Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany na základe ust. §6 ods. 1 a ust. § 11  ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  a na základe ustanovení zák. 220/ 2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a      o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, Vodného zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania psov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie obce Liešťany toto:

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 

č. 7/2012

o udržiavaní čistoty, ochrane zelene v obci , o dodržiavaní verejného poriadku a ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy na území obce Liešťany

 

 

§ 1

Verejné priestranstvo

 

 1. Za verejné priestranstvo sa považujú všetky nezastavané plochy vrátane komunikácií, chodníkov, zelene, ktoré slúžia verejnému užívaniu.

 

 1. Každý občan, alebo organizácia sú oprávnené obvyklým spôsobom používať verejné priestranstvá podľa povahy ich určenia tak, aby nespôsoboval ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb, alebo škody majetku.

 

 1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru je možné iba                         v odôvodnených prípadoch na základe  predchádzajúceho písomného povolenia OcÚ.

 

 1. V záujme zdravia a bezpečnosti občanov, ako aj vzhľadu obce je zakázané znečisťovať akýmkoľvek spôsobom verejné priestranstvá.

      Hlavne je zakázané:

 1. odhadzovať, vysýpať a vyvážať smeti, papier, zbytky jedál, ovocia a iné odpadky,
 2. znečisťovanie splaškovými vodami, alebo inými znečisťujúcimi tekutinami,
 3. nechať psov, hydinu a iné domáce zvieratá voľne pobehovať a znečisťovať komunikácie, cesty a chodníky, vrátane  zelene,
 4. prevádzať väčšiu údržbu – čistenie a umývanie motorových vozidiel,
 5. vymetanie smetí z domov, z dvorov a priedomia na chodníky a cesty,
 6. v bezprostrednej blízkosti verejných priestranstiev zakladať hnojiská, močovkové jamy, komposty, suché záchody, chlievy, kuríny a rôzne neestetické stavby ako udiarne, šopy, prístrešky a pod.

 

 1. Poľnohospodári sú povinní voliť prechodové cesty pre rožný dobytok, kozy a ovce na jednotlivé pasienkové lokality tak, aby znečisťovanie a poškodenie verejných priestranstiev bolo čo najmenšie. Znečisťované prechody sú povinní očistiť a prípadnú vzniknutú škodu nahradiť.

 

 1. Vylepovanie plagátov je povolené iba na schválených miestach – vo vývesných tabuliach obce. Umiestňovať plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenie mimo povolených miest sa zakazuje. V prípade porušenia zákazu budú tieto propagačné materiály odstránené na náklady príslušnej fyzickej osoby, alebo organizácie.

 

 1. Kto akýmkoľvek spôsobom znečistí verejné priestranstvo, je povinný ho ihneď očistiť. V opačnom prípade bude znečistenie odstránené na náklady znečisťovateľa.

 

 

§ 2

Podmienky pre jazdu vozidiel

 

 1. V obci Liešťany je zakázaná jazda vozidiel, ktoré sú znečistené nad obvyklú mieru a  znečisťujú vozovky a chodníky. Znečistené vozidlá je treba pred vstupom na miestne komunikácie patrične očistiť. Taktiež je zakázaná jazda vozidiel, ktoré svojim nákladom znečisťujú verejné priestranstvá, alebo ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov.

 

 1. Dopravovaný materiál musí byť tak zabezpečený (uložený), aby rozprašovaním, rozsýpaním alebo odkvapkávaním (tečením) neznečisťoval vozovky a ovzdušie a okolité prostredie.

 

 1. Materiály, ktoré zamorujú alebo zapáchajú môžu byť prepravované len v uzatvorených nádobách, popr. v krytých vozidlách.

 

 

§ 3

Nakladanie, skladanie a uskladňovanie

 

 1. Nakladať a skladať materiály a rôzne zariadenia na verejnom priestranstve je dovolené iba vtedy, ak sa nakládka alebo vykládka nedá vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. (vo dvore, záhrade, atď.)Naloženie a zloženie musí byť uskutočnené čo najrýchlejšie, najneskoršie do zotmenia, v opačnom prípade je povinný ten, kto prekážku vytvoril ju viditeľne označiť.

 

 1. Počas ukladania alebo skladania musia byť vykonané také opatrenia, aby nebol narušený prechod chodcov a vozidiel.

 

 1. Lokalita nakladania, skladania a uskladňovania materiálu a iného zariadenia po skončení úkonu musí byť dôkladne očistená, popr. aj vodou pokropená.

 

 

§ 4

Čistenie chodníkov

 

 1. Za chodník sa považuje aj cesta upravená pre peších, schody, cesty v podobe chodníkov ako i časť verejnej komunikácie v šírke 1,5 m priliehajúcej k nehnuteľnosti potrebnej k bezpečnej chôdzi v miestach, kde chodník nie je vybudovaný. Čistiť chodník je povinný vlastník, správca alebo trvalý užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.

 

 1. Čistením chodníka sa rozumie zametanie s kropením, odstránenie blata, odpadkov a iných nečistôt, odpratávanie snehu a posyp chodníkov hmotami, ktoré eliminujú náľadie.

 

 1. Zmetané nečistoty z chodníkov sa musia odpratať na to určené miesto. Nesmú sa teda zhŕňať na vozovku, alebo do kanálov vedľa vozoviek. Zhrnutý sneh sa môže ponechať na okraji chodníka pri okraji vozovky a nesmie sa hádzať na komunikáciu.

 

 1. Čistenie kanálov a rigolov popri komunikáciách sú povinní majitelia priľahlých nehnuteľností a to v plnom rozsahu šírky nehnuteľností . V prípade zakrytých kanálov sa čistenie vykoná na obecné náklady.

 

 

§ 5

Udržiavanie vodných tokov

 

 1. Do koryta potoka Belanka a priľahlých prítokov je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety, ukladať na brehoch a na miestach, z ktorých by mohli byť tieto predmety a látky splavené a mohli by tak spôsobiť závady zo zdravotného a bezpečnostného hľadiska, ako aj z hľadiska estetického a ekologického. Potok susediaci s pozemkom je povinný udržiavať v čistote majiteľ pozemku. Toto platí aj v prípade, že medzi pozemkom a potokom sa nachádza cesta.

 

 1. Je zakázané vylievať, alebo inak vypúšťať do vody a kanalizácie tekutiny závadné z hľadiska zdravotného, ekologického alebo bezpečnostného, ako zbytky olejov, tekutých pohonných látok, žieravín a iných tekutín, ktoré by mohli ohrozovať zdravie občanov. Rovnako je zakázané na brehoch vodných tokov uskutočňovať údržbu a umývanie motorových vozidiel.

 

 1. Vypúšťanie močovky, kanalizačných splaškov zo záchodu, kúpeľne ako aj kuchyne priamo do kanálov a potokov  priamo do vodných tokov, ako aj budovanie suchých záchodov v ich bezprostrednej blízkosti sa prísne zakazuje.

 

 1. Kúpanie vo vodných tokoch v katastri obce sa neodporúča.

 

 

§ 6

Zeleň

 

 1. Zeleňou sa rozumejú ucelené súbory stromov, krovia, trávnatých a kvetinových plôch, ojedinele rastúce stromy, kríky, trávniky, kvetinové záhony a nádoby so zeleňou na verejnom priestranstve i na priestranstve v správe organizácií, alebo súkromnom alebo osobnom vlastníctve.

 

 1. Súčasťou zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako prístrešky, lavičky, sochy, pomníky, detské ihriská a oblasť cintorína. Okrem toho sa za zeleň počítajú aj trávnaté briežky a pažítky medzi komunikáciami a stavebnými, prípadne záhradnými stavbami, popr. záhradnými pozemkami.

 

 1. Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia pozemkov, zelene sú povinní venovať pravidelnú starostlivosť ich údržbe. Udržiavacie práce je nutné uskutočňovať takým spôsobom, ktorý neruší účel, ktorému majú zelené plochy slúžiť.

 

 1. Udržovanie zdravého a príjemného prostredia si vyžaduje, aby každý pri užívaní zelene zachoval poriadok a čistotu a vyvaroval sa všetkého, čo by ohrozovalo, alebo rušilo účel, ktorému zeleň slúži. S výnimkou zelene v súkromnom alebo osobnom užívaní, o ktorého užívaní rozhoduje vlastník.

 

Zakazuje sa:

 1. vchádzať na plochy zelene vozidlami a parkovať na nich, a inými zariadeniami (motocykle, bicykle), ktoré obmedzujú rast a údržbu zelene, používanie chodníkov a ciest pre chodcov pri jazde motorovými vozidlami a bicyklami,
 2. poškodzovať cesty, trávnaté plochy a kvetinové záhony, ako aj trávnaté časti – briežky a pažítky medzi komunikáciami a obytnými budovami a záhradami,
 3. odcudzovať a trhať kvety, plody stromov a lámať vetvy alebo ináč poškodzovať stromy, kríky alebo inú zeleň,
 4. nechať voľne pobiehať psov, na chodníkoch a cestách musia mať psy náhubok, pásť husi, sliepky alebo iné domáce zvieratá po akýchkoľvek verejných trávnatých plochách – zeleni, kvetinových záhonoch alebo aj lúkach, pasienkoch a poliach, tiež vypaľovanie trávnatých porastov a kladenie ohňa,
 5. vykonávať údržbu a umývanie motorových vozidiel
 6. strieľať zo vzduchových a iných strelných zbraní vtákov a iné živočíchy,
 7. akékoľvek poškodzovanie verejnoprospešných zariadení a to hlavne verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, čakárni, pomníkov a iných pamiatok,

h)  poškodzovať zariadenia na detských ihriskách.

 1. Majitelia (správcovia, užívatelia) nehnuteľností priliehajúcich ku komunikáciám sú povinní, pokiaľ je to možné, založiť medzi komunikáciou a nehnuteľnosťou zeleň a túto riadne ošetrovať.

 

 

§ 7

Výkopy

 

1. Výkopy v telese miestnych komunikácií, chodníkov, zelene a verejného priestranstva možno vykonávať len na základe predchádzajúceho povolenia obecného úradu.

Iba vtedy, ak hrozí nebezpečenstvo z premeškania nie je potrebné predchádzajúce povolenie, ale uskutočnené práce musia byť neodkladne ohlásené obecnému úradu.

 

2. Výkopy musia byť riadne zabezpečené a za nedostatočnej viditeľnosti riadne osvetlené.

 

 

§ 8

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

 

 1.  Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemkov je zo zákona povinný odstraňovať buriny z  poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je jednou zo zložiek životného prostredia. Počas vegetačného obdobia je potrebné venovať  zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečiť kosenie trávnatých plôch do začiatku ich kvitnutia.

 

 

§ 9

Zachovanie kľudu

 

1. V nočných hodinách od 2200 h do 600  h je zakázané akýmkoľvek spôsobom rušiť nočný kľud.

 

2. V denných hodinách je nutné hluk obmedziť na najnutnejšiu mieru. Hlavne je zakázané v blízkosti domov a školy hlučne spievať, hrať, pískať, kričať a nadmierne štartovať motorové vozidlá.

 

§ 10

Iné ustanovenia

 

1. Poriadanie verejných výstav, zábav, plesov sa dáva na vedomie obecnému úradu.

 

2. Každý občan je povinný dodržiavať protipožiarne nariadenie obce.

 

3. K prekonaniu nárazových, alebo mimoriadnych prác môže obecný úrad vydať výzvu k občianskej pracovnej pomoci.

 

4. Osoby mladšie ako 15 rokov sa nesmú zdržiavať po 2200  h. mimo bydliska bez sprievodu aspoň jedného z rodičov alebo inej dospelej osoby, nemôžu bez priameho dozoru dospelých používať poplašné a štartovacie pištole, strelné zbrane všetkých druhov, zábavnú pyrotechniku.

 

5. Majiteľ motorového vozidla je povinný dlhodobo parkovať len na vlastnom pozemku, alebo na pozemku s ktorého majiteľom sa preukázateľne dohodol.

 

 

§11

Kontrola a sankcie

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:

a) starosta obce,

b) poverení zamestnanci obce,

c) poslanci obce,

d) hlavný kontrolór obce Liešťany .

 

 1. Porušovanie tohto nariadenia sa kvalifikuje ako  priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

   3.  Porušenie tohto nariadenia je obec oprávnená postihovať v zmysle zákona    

        č.372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  4.  Nedodržiavanie a porušovanie ustanovení tohto  VZN   bude sankcionované         

       a sankcie budú vymáhané v zmysle platných právnych predpisov SR.

 

§ 12

Záverečné ustanovenia

 

 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty,  

    ochrane zelene v obci , o dodržiavaní verejného poriadku a ochrane a využívaní 

    poľnohospodárskej pôdy na území obce Liešťany sa zrušuje VZN č. 3/1999.

 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecný zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 13.12.20012, uznesením č. 8/2012, písm. m).

 

3.Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Vladimír  Šopoň

                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 14.12.2012

Zvesené dňa: