O B E C  L I E Š Ť A N Y

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liešťany

 č.07/14

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch, v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona        č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

§ 1

PREDMET ÚPRAVY

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič, alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka:

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole;

b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí;

c) na čiastočnú režijných nákladov v školskej jedálni

 

 

§ 2

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 11,00 EUR.

2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 5-eho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci bezhotovostným prevodom na účet základnej školy, číslo účtu 1690363056 vedený vo VUB a.s. IBAN  SK28 0200 0000 0016 3056, prípadne poštovou poukážkou.

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa, ktoré:                                           

    a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je   

        poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1);

     c) ktoré je umiestnené v zariadení  na základe rozhodnutia súdu.

4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza na dieťa:

     a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

         kalendárnych  dní  z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným

         spôsobom;

     b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená   

         prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

        v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

§ 3

PRÍSPEVOK NA ČIASOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

1)  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 6,00 EUR.

2)  Zriaďovateľ školského klubu detí  môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku  podľa ods. 1, ak zákonný zástupca  o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa  osobitného predpisu. 1)

1)  Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v z.n.p.

 

3) Príspevok sa uhrádza vopred,  do 20-eho  dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza bezhotovostným prevodom na účet základnej školy, číslo účtu 1690363056 vedený vo VUB a.s. IBAN  SK28 0200 0000 0016 3056, prípadne poštovou poukážkou.

 

§ 4

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky  a stanovených režijných nákladov.

2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca  sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

Materská škola Náklady na nákup potravín Režijné náklady Cena bez rež.nákladov
desiata obed olovrant
stravníci od 2-6 rokov
3.pásmo 0,28 0,68 0,23 3 1,19

 

Základná škola Náklady na nákup potravín Režijné náklady Cena bez rež.nákladov
desiata obed olovrant
stravníci od 6-11 rokov
3.pásmo 0,33 1,01 0 3 1,34

 

Dospelí stravníci Náklady na nákup potravín Režijné náklady Cena obeda spolu
desiata obed olovrant
 
3.pásmo 0 1,19 0 1,39 2,58

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca alebo stravník bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne číslo účtu: 20238-382 vedený vo VUB a.s. IBAN: SK18 0200 00000 0000 2023 8382  prípadne poštovou poukážkou , najneskôr do 5-eho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

§ 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Zrušujú sa: doteraz prijaté VZN o  určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov       v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

2) Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany sa na tomto VZN uznieslo dňa 16.12.2014 uznesením č.124/2014

 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 02.januára 2015.

 

 

 

Ľubomír   N o s k a

starosta obce