Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe ust. § 6, ods. 1 a ust. § 11 ods 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  právnych predpisov  a na základe ust. § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010 Z.z., zákona č. 50/2012 Z.z. a zákona 185/2012 Z.z.  v y d á v  a  tento

 

DODATOK č. 1/2012

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Liešťany č. 1/2012, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb,

 

ktorý sa mení a dopĺňa takto:

 

1. Článok IV, § 4 ods. 3 sa mení v tomto znení:

           

Obec Liešťany určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou, podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení v súlade so všeobecným záväzným nariadením, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

 

2. Článok IV, § 4 ods. 4 sa vypúšťa, odseky 5-8 sa  posúvajú.

 

3. Článok IV, § 4 ods. 6 sa mení v tomto znení:

 

Úhradu za opatrovateľskú službu platí opatrovaný a stanovuje sa vo výške 0,60 Eur na jednu hodinu.

 

4. Článok IV, § 4 ods. 7 sa mení prvá veta v tomto znení:

 

Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 0,60 € a počtu hodín opatrovateľskej služby.

 

 

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2012 bol schválený  Obecným zastupiteľstvom obce Liešťany dňa 15.8.2012 uznesením č. 4/2012/a.

 

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.9.2012.

 

 

 

                                                                                              Vladimír Šopoň

                                                                                                starosta obce

Vyvesené dňa : 15.8.2012

Zvesené dňa: