Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany na základe ust. §6 ods. 1 a ust. § 11  ods. 4 písm. g) zákona

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a na základe ust. § 6 ods. 12 písm. d) Zákona 596/ 2003   Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v y d á v a tento

 

dodatok č. 1/2013

 

K VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU

č. 2/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v roku 2013,

ktorý sa mení nasledovne:

 

Čl. 1

 Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú:

  1. podľa počtu detí materskej školy a školských zariadení k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.  Dotácia bude poskytnutá výhradne deťom s trvalým pobytom v obci Liešťany a navštevujúce ZŠ a MŠ v Liešťanoch. Prehľad predloží ZŠ s MŠ do 31.10. kalendárneho roka.                    

b) podľa Nariadenia vlády SR 668/ 2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 Čl. 2

Výška dotácie

 

  1. Obec Liešťany  vychádzala pri určení výšky dotácie v roku 2013 výpočtami nasledovne:

 

MŠ:        Počet detí k stanovenému dátumu: 46

  • 46  x  27,3 koeficient v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP) x 59,22 (jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)

                                                                                                                        =   74 368,48  €

                      

Podľa Opatrenia MŠ SR  sa počet stravníkov v MŠ vynásobí koeficientom potenciálneho stravníka ZŠ  1,5 - násobne, (čo činí 46 x 1,8 x 1,5 x 59,22 =  7 355,12€) .

O túto sumu bude dotácia ponížená v zmysle tohto nariadenia.

              

ŠKD:      Počet detí k stanovenému dátumu: 15

15   x  5,6 (koeficient v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia 668/2004 Z.Z. v znení NP)  x 59,22 (jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)

                                                                                                                    =   4 974,48 €

 

 

ŠJ:          Počet stravníkov k stanovenému dátumu: 81

  • deti v MŠ:  46  x 2 (koeficient z rozhodnutia OZ Liešťany) x  2,7 (koeficient v zmysle prílohy č. 3 Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP 1,8 x 1,5 stravovanie detí v MŠ) x  59,22 (jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)                                         

                =   14 710,25 €

 

  • potenciálni stravníci v ZŠ: 352 (koeficient z rozhodnutia OZ Liešťany) x  2,25 (koeficient v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP 1,8  x 1,25 (z dôvodu poskytovania desiaty) x 59,22 (jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)

                                                                                                                        =   9 327,15€

                                                                                                                                    24 037,40 €

 

Nakoľko školská jedáleň plní funkciu aj výdajnej školskej jedálne, OZ v Liešťanoch pristúpilo k zvýšeniu koeficientov, ktoré stanovuje Nariadenie č. 531/ 2010 Z.Z na dvojnásobok.

                       Normatív na správu školských objektov

  • počet detí MŠ a ZŠ spolu 81 x 1,5 (koeficient v zmysle prílohy č. 3.

      Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP) x  59,22 (jednotkový koeficient  

      z východiskových štatistických údajov)                                                  =     7 195,23€

 

(2)  Obec Liešťany na základe výpočtov  v ods. 1) tohto nariadenia    u r č u j e  

     -  normatív na   rok  2013  nasledovne:

  • MŠ  vo výške 67 013,36 EUR;
  • ŠKD vo výške 4 974,48 EUR;
  • ŠJ vo výške 24 037,40 EUR;

                -     prevádzkové náklady pre  rok 2013 vo výške 7 195,23 EUR.

 

 

 

Dodatok č.1/2013 k VZN č.2/2012 bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Liešťany

dňa 23.05.2013 uznesením č. 50/2013.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 10.06.2013.

 

 

 

 

                                                                                        Vladimír   Š o p o ň

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

Vyvesené dňa: 08.05.2013

Zložené dňa: 23.05.2013