Dodatok č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany

 

č. 2/2018

 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Návrh Dodatku č. 1/2019 VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Termín vyvesenia

Termín zvesenia

Forma zverejnenia

22.11.2019

12.12.2019

Úradná tabuľa

webová stránka obce

 

Dodatok č. 1/2019 VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené

Číslo uznesenia

vyhlásené

Účinnosť

 

Forma vyhlásenia

       12.12.2019

          93/2019

13.12.2019

1.1.2020

Úradná tabuľa

webová stránka obce

 

Obec  Liešťany v súlade s ustanovením § 6 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o miestnych daniach“)  vydáva  tento

 

 

Dodatok č. 1/2019

 Všeobecne záväzného nariadenia obce Liešťany č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Článok I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany  č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa mení a dopĺňa takto:

 

 

V § 8 sa mení text:

 

Na základe písomnej žiadosti poplatníka  obec Liešťany zníži poplatok  o 10,00 € za  rok  ak poplatník jednoznačne preukáže hodnovernými dokladmi,  že sa viac ako  90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti hodnovernými dokladmi, ktorými sú najmä: potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia, resp. potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia,  pri práci vykonávanej mimo územia obce  alebo SR potvrdenie o zamestnaní, pracovné povolenie a pod.                                      Ak doklad nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné doložiť preklad dokladu do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).   

Fyzické osoby, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt ani prechodný pobyt a vlastnia nehnuteľnosti slúžiace na bývanie.

Vo výnimočných prípadoch je možné predložiť úradne overené čestné vyhlásenie.

V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období , je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

 

Článok II.

 

Účinnosť

 

 Tento Dodatok č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 12.12.2019, uznesením č.93/2019

 

Tento Dodatok  č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

 

 

 

 

                                                                                                    Ľubomír Noska

                                                                                                      starosta obce