Dodatok č. 1

Zásady hospodárenia s obecným majetkom

 

Návrh Dodatku č. 1:              -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  9.8.2019

                                                   -     zverejnený na webovom sídle obce dňa: 9.8.2019

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom do(včítane):  21.8.2019

 

Doručené pripomienky (počet) : 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1 uskutočnené dňa: 22.8.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1 doručené poslancom dňa: 22.8.2019

 

Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom  bol schválený  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa:27.8.2019

 

Dodatok č.  1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 28.8.2019

Dodatok č.  1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom zvesený z úradnej tabule obce  dňa :

Dodatok č.  1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom zverejnené na webovom sídle obce dňa: 28.8.2019

 

Dodatok č. .  1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom nadobúda účinnosť dňom: 12.9.2019

                                                                                                  

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

DODATOK č. 1

Zásady hospodárenia s obecným majetkom

Obecné zastupiteľstvo, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 - Zásady hospodárenia s obecným majetkom (ďalej len „Zásady”):

 

Článok 1

  1. Dodatok č. 1 ruší písm. d) kap. VI Rozhodnutiu starostu podliehajú

 

 

Dodatok č. 1 mení Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovaných služieb podľa Prílohy č. 1.

 

 

Článok 2

                                                  Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

  1. Dodatok č. 1 ruší Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovaných služieb zo dňa 18.9.2012 a nahrádza ho Prílohou č. 1 – Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovaných služieb.
  2. Dodatok č. 1 mení Zásady hospodárenia s obecným majetkom podľa Článku č. 1  písm. a) 
  3. Dodatok č. 1 Zásady hospodárenia s obecným majetkom bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Liešťany, uznesením číslo  60/2019  zo dňa 27.8.2019 a nadobúda účinnosť dňa  12.9.2019
  4. Tento Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zásady hospodárenia s obecným majetkom.
  5. Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia s obecným majetkom ostávajú nezmenené.

 

 

V Liešťanoch, dňa 28.8.2019
 

 


                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce