Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2013

ktorým sa upravuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany,   ďalej len

 

„Prevádzkový poriadok pohrebiska“

 

Návrh Dodatku č. 3 k VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  9.8.2019

                                                   -     zverejnený na webovom sídle obce dňa: 9.8.2019

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 3 k VZN do(včítane):  21.8.2019

 

Doručené pripomienky (počet) : 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.3 VZN uskutočnené dňa: 22.8.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.3 VZN doručené poslancom dňa: 22.8.2019

 

Dodatok č. 3 k VZN schválený  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa: 27.8.2019

 

Dodatok č. 3 k VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 28.8.2019

Dodatok č. 3 k VZN zvesený z úradnej tabule obce  dňa :

Dodatok č. 3 k VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:  28.8.2019

 

Dodatok č. 3 k VZN nadobúda účinnosť dňom:12.9.2019

                                                                                                  

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 3

 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liešťany č. 3/2013

ktorým sa upravuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany,   ďalej len

 

„Prevádzkový poriadok pohrebiska“

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 odst. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve),  sa uznieslo na tomto Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu  (ďalej len“VZN“) č. 3/2013 ktorým sa upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany.

 

Článok 1

 

Dodatok č. 3 mení text bodu č. 4. Prílohy č.1- Cenník služieb VZN č. 3/2013 nasledovne:

Prvé prenajatie novovytvoreného  hrobového miesta pre dieťa do 15 rokov – zadarmo, po ukončení tohto termínu je cena  totožná s cenou jednohrobu.

Dodatok č.3 v bode č. 5 Prílohy č. 1 - Cenník služieb VZN č. 3/2013 vo vete za slovom poplatku vypúšťa nasledovnú časť vety: hradí sa len spotreba elektrickej energie pri použití chlad. boxu. 

 

 

Článok 2

                                                  Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

  1. Dodatok č. 3 VZN č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Liešťany, uznesením číslo 62/2019 zo dňa 27.8.2019 a nadobúda účinnosť dňa 12.9.2019
  2. Tento Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia obce Liešťany č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany
  3. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

 

 

 

V Liešťanoch, dňa 28.8.2019
 

 


                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

Cenník služieb


(194kB)