Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2013

ktorým sa upravuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany,   ďalej len

 

„Prevádzkový poriadok pohrebiska“

 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  7.5.2019

                                                   -     zverejnený na webovom sídle obce dňa: 7.5.2019

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 2 k VZN do(včítane):  20.5.2019

 

Doručené pripomienky (počet) : 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.2 VZN uskutočnené dňa: 20.5.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.2 VZN doručené poslancom dňa: 20.5.2019

 

Dodatok č. 2 k VZN schválený  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 31.5.2019 uzn. č. 33/2019

 

Dodatok č. 2 k VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 2.6.2019

Dodatok č. 2 k VZN zvesený z úradnej tabule obce  dňa :

Dodatok č. 2 k VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:  2.6.2019

 

Dodatok č. 2 k VZN nadobúda účinnosť dňom: 17.6.2019

                                                                                                  

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

DODATOK č. 2 k

Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liešťany č. 3/2013

ktorým sa upravuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany,   ďalej len

 

„Prevádzkový poriadok pohrebiska“

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 odst. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve),  sa uznieslo na tomto Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu  (ďalej len“VZN“) č. 3/2013 ktorým sa upravuje Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Liešťany.

 

Článok 1

 

Dodatok č. 2 mení znenie  § 9  odst.1  nasledovne:

Pri vyhotovení akejkoľvek stavby ( hrobu, náhrobku, rámu ) alebo pri jej úprave alebo prestavbe je stavebník povinný požiadať o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska (tlačivo žiadosti – príloha č. 2) a riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska -  dodržiavať určené tvary a rozmery hrobových miest ( § 9 ods. 2, pism. b) ).

Dodatok č. 2 mení znenie § 9 ods. 2, pism. b) nasledovne:

rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu
               Jednohrob:   110 x 250cm  
               Dvojhrob :   210 x 250 cm 
               Trojhrob :    310 x 250 cm 
               Detský hrob ( dieťa do   3 rokov):     80 x 140 cm
               Detský hrob ( dieťa do 10 rokov):     90 x 200 cm
               Urna:  60 x 80 cm
 

Dodatok č. 2 ruší Prílohu č.1- Cenník služieb VZN č. 3/2013 a nahrádza ho novou prílohou č.1.

 

Článok 2

                                                  Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

  1. Dodatok č. 2 ruší Cenník služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 VZN č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany zo dňa 26.6.2013 a nahrádza ho novou prílohou č. 1 – Cenníkom služieb.
  2. Tento Dodatok č. 2 dopĺňa VZN č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany o prílohu č.2  - Žiadosť o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska
  3. Dodatok č. 2 VZN č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Liešťany, uznesením číslo  33/2019  zo dňa 31.5.2019 a nadobúda účinnosť dňa  17.6.2019
  4. Tento Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia obce Liešťany č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany
  5. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

 

 

 

V Liešťanoch, dňa 2.6.2019
 

 


                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

príloha č.2  
(12kB)

(195kB)
cenník  
(194kB)