Dozorný výbor COOP Jednota

Mini kronika obchodu a obchodnictva v Liešťanoch, Lomnici a Dobročnej

 

      Do roku 1918 boli v našich obciach obchody a krčmy v rukách židovských obchodníkov. Títo mali obchody s rozličným tovarom (spotrebným) a aj krčmy. Obchodníci a krčmári poskytovali ľudom rôzne pôžičky a úvery, z ktorých bohatli, ako i finančné, tak aj majetkovo.

    Ale boli tu aj rôzni podomoví obchodníci, volali ich „Lacný Jožko". Traduje sa aj taká riekanka na nich: „Lacný Jožko všetko ma, lacno všetko odpredá, jedna štrinfla na dve nohy (pančucha na pravú aj ľavú nohu)".

    Približne okolo r. 1910 - 1915 sa na Hornom Ponitrí v obci Nitrianske Rudno zakladal prvý podielnicky spolok, ktorý mal názov „KONZUM", ktorého členmi boli aj niektorí občania z Liest'an a Lomnice.

    Potom boli vytvorené alebo založené súkromné obchody, ktoré mali i krčmy v každej časti našej obce. Na Lomnici to bol pán Môcik (pochádzal z obce Valaská Belá), v Dobročnej mal tiež obchod, ale ho predal p. Jozefovi Kováčovi a ten ho prevádzkoval. V hornej časti Lomnice určitú dobu mal súkromný obchod aj pán Jozef Hlinka. V Liešťanoch mal obchod p. Duchoň.

Tieto prevádzky trvali až do znárodnenia v r. 1948.

 

Spracovala E. Drobcová, predsedníčka DV Liešt'any a Nevidzany

 

V Liešťanoch dňa 10.11. 2014

 

 

Členské základne a Dozorné výbory

 

       Na podnet a návrh z Prievidze sa v r. 1950 začalo so zakladaním Ľudového spotrebného družstva s členským vkladom 100,- Kčs + 2,- Kčs zápisné. Na tomto sa podieľali a vyberali členské pán Jozef Kováč a pán Jan Duchoň.

     Družstvo bolo založené 25.11. 1956 a zapísané v obchodnom registri 23.2. 1957 pod obchodným menom JEDNOTA SPOTREBNE DRUŽSTVO".

     Všetky obchody v našej obci boli v súkromných budovách a jeden aj v obecnom dome.

V r. 1953 bola prevedená menová reforma a zrušenie lístkového systému. V r. 1960 bola v dolnej časti obce zriadená prvá samoobsluha, 2 pohostinstva, jedno v dolnej časti obce a druhá na Lomnici u p. Jozefa Drobca, kde vedľa bola aj mala predajňa potravín.

     V r. 1967 začala obec v akcii „Z" s výstavbou novej predajne, takzvane Bunky + Pohostinstvo, ktoré malo meno Javorina. V apríli v r. 1969 bola predajňa otvorená. Jednota hotové dielo odkúpila od obce a prevádzkovala ho. Bola to predajňa potravín so širokým priemyselným sortimentom. V r. 1967 bola v dolnej časti Liest'an u p. J. Duchoňa zriadená aj predajňa mäsa a mäsových výrobkov. Tato predajňa bola následné 3-krat sťahovaná - do budovy p. Drobca, p. Kováča a po postavení novej budovy v časti Dobročna do jej nových priestorov, ktorú postavil v r. 1981 v akcii „Z" vtedajší MNV. Budova bola postavená z drevených dielcov, ktoré vyrábala DREVONA TURANY, Martin. V nej bola predajňa mäsa, potravín a Espreso.

     Po transformácii JEDNOTY v r. 1990 sa postupne dávali do prenájmu priestory predajne a postupne sa aj odpredávali novým majiteľom. Takýto osud mala aj predajňa potravín v Liešťanoch (Bunky), určitý čas bola v prenájme a potom úplne zatvorená. Dňa 11.10. 2000 bola predajňa opätovne otvorená SD Jednota a slúži širokej verejnosti. Pohostinstvo je súkromné.

 

 

Dozorné výbory:

 

       Keď' mala družstevná základňa určitý počet členov utvorili sa DV, ktoré mali kontrolovať' obchody, CO vlastnila Jednota SD Prievidza.

     V našej dedine boli zriadene 2 DV. Na Lomnici bol predsedom p. Tomáš Mištuna a v Liešťanoch Ondrej Javorček. V r. 1955 sa tieto zakladne zlúčili a predsedom sa stal Ondrej Javorček.

      Dozorný výbor sa volí na VCS na 5-ročné volebné obdobie a pozostáva z 5- tich členov + predseda a revízor.

      Po p. Ondrejovi Javorčekovi bol predsedom Milan Duchoň, po ňom Jozef Javorček str. (Lomnica), nasledoval Milan Kováč, Jozef Javorček ml. (Liešt'any), každý 1 volebné obdobie. Od r. 1995 je predsedníčkou DV Etela Drobcová, čo sú už 4 volebné obdobia. V r. 2005 nám Jednota Prievidza pričlenila aj členskú základňu Nevidzany, ktorá mala v tom čase 53 členov.

      Členská základňa sa slabo omladzuje (noví členovia sa neprijímajú), výmena nastáva len prepisom na rodinného príslušnika po zosnulom členovi.

      V roku 2014 sme evidovali spolu s Nevidzanmi 241 členov. Z toho sme už v tomto roku umrtím stratili 4 členov. Musím ešte podotknúť', že z 241 členov je až 124 nad 60 rokov.

      Snažíme sa o čistotu okolia predajne, pre členov organizujeme rôzne posedenia a zájazdy. Spolupracujeme s OcU , ZŠ Liešt'any, klubom dôchodcov, jako aj s FS Lieska pri rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré sa konajú v našej obci.

 

Spracovala E. Drobcová, predsedníčka DV Liešt'any a Nevidzany