Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457010
046 5457126

 

 

e-mail: 

ocu@liestany.sk

        

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky                                          Základnej školy s materskou školou, Liešťany č. 192

Obec Liešťany zmysle § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.   o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky ZŠ s MŠ  Liešťany, Liešťany č. 192
s predpokladaným nástupom do funkcie 1.7.2024
 
(178 kB)  Vyhlásenie výberového konania  - ZŠ s MŠ  Liešťany č. 192

 

Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania
prostredia pre život obyvateľov obce Liešťany. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné, estetické, všetkým
dostupné a funkčné prostredie, ktoré dosiahneme regeneráciou verejných priestranstiev a prvkov
verejnej dopravy v Obci Liešťany. Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility
osôb v obci dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou je rekonštrukcia dvoch jestvujúcich
nefunkčných a zastaralých autobusových zastávok na moderné, bezpečné a komfortné solárne zastávky.
Cieľom je zmodernizovať a zlepšiť prvky dopravného systému na dopravnom spojení obce Liešťany s
okresným mestom Prievidza a s krajským mestom Trenčín (cez Prievidzu a Ilavu). Realizáciou projektu
dôjde k modernizácií a inovácií dvoch kľúčových zastávok v obci. Ich obnovou dôjde k zatraktívneniu
verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci Liešťany a hlavne dôjde k zvýšeniu ich
bezpečnosti.
Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany - Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
 
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Liešťany. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné, estetické, všetkým dostupné a funkčné prostredie, ktoré dosiahneme regeneráciou verejných priestranstiev a prvkov verejnej dopravy v Obci Liešťany. Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou je rekonštrukcia dvoch jestvujúcich nefunkčných a zastaralých autobusových zastávok na moderné, bezpečné a komfortné solárne zastávky. Cieľom je zmodernizovať a zlepšiť prvky dopravného systému na dopravnom spojení obce Liešťany s okresným mestom Prievidza a s krajským mestom Trenčín (cez Prievidzu a Ilavu). Realizáciou projektu dôjde k modernizácií a inovácií dvoch kľúčových zastávok v obci. Ich obnovou dôjde k zatraktívneniu verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci Liešťany a hlavne dôjde k zvýšeniu ich bezpečnosti. Skvalitnením služieb v oblasti hromadnej dopravy môžeme prispieť k jej väčšiemu využívaniu, čo prispieva k ochrane životného prostredia. Výsledky projektu budú slúžiť všetkým obyvateľom obce, všetkým obyvateľom okolitých obci na území MAS aj mimo územia MAS, ktorí využívajú verejnú dopravu a využívajú miestne dopravné uzle (obe zastávky) ako prestupné, počiatočné alebo koncové. Miestami realizácie projektu sú verejné prístupné prvky dopravnej infraštruktúry na parcelách vo vlastníctve Obce Liešťany a to KN E par.č. 36, k.ú. Liešťany a KN C par.č. 144/1, k.ú. Lomnica. Projektom sa posilní vybavenosť, dostupnosť, bezpečnosť a kvalita infraštruktúry územia v súlade s cieľom aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Obnovou zastávok verejnej dopravy vytvoríme bezpečný, komfortný, estetický a funkčný priestor, ktorý poskytne ochranu obyvateľom obce a cestujúcim pred zlými poveternostnými podmienkami a ochranu pred možnými dopravnými kolíziami pešej a cestnej premávky.
 
Výška finančnej podpory z EÚ je 28 291,10 €
 

Detské inkluzívne ihrisko ,,RODINKA”

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poskytnutá dotácia vo výške: 40 400 €

 

 

Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Nitrianske Rudno.

05.04.2024 11:21
      súbor na stiahnutie    (82kB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

30.03.2024 20:56
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 2.  apríla 2024 ( utorok ) o 19:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (289kB)  

Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan

27.03.2024 17:42
Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan    súbor na stiahnutie  (114 kB)      

Správa pre obecné zastupiteľstvo o ukončených kontrolách

26.03.2024 09:25
Táto správa je predkladaná v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Názov ukončenej kontroly: Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce Liešťany v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur v kontrolovanom...

Verejná vyhláška

24.03.2024 18:32
OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.    súbor na stiahnutie    (1,2 MB) súbor na stiahnutie    (6,1 MB)  

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov - rok 2023

28.02.2024 18:57
Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov a výšky sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov v roku  2024   výpočet  (305 kB) oznámenie o miere vytriedenia (288 kB) ročný výkaz o KO ZP 6-01-2023 (4,5...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

26.02.2024 21:13
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26.  februára 2024 ( štvrtok ) o 18:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (211kB)  

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie

17.02.2024 18:37
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie   súbor na stiahnutie    (963kB)    

Oznámenie o uložení zásielky (2 ks) - Lutonský Milan

02.02.2024 14:37
Oznámenie o uložení zásielky (2 ks) - Lutonský Milan    súbor na stiahnutie  (114 kB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

19.01.2024 19:49
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2024 (pondelok) o 18:45 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (211kB)  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>