Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457010
046 5457126

 

 

e-mail: 

ocu@liestany.sk

        

 

Želáme pekný medzinárodný deň žien!

O žene môžeme hovoriť ako o nositeľke života a matke. Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro, krásu, duchaplnosť a zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov. Bez žien by bol život na zemi bezcenný. Ženy si zaslúžia, aby im bola prejavovaná úcta po celý rok.

8. marec je deň, ktorý nám pripomína dôležitosť žien a ich úlohu

Milé mamy, staré mamy, dievčatá, ženy! K vášmu sviatku vám aspoň na diaľku prajeme veľa zdravia, lásky a radosti, o ktorú sa môžete podeliť s vašimi najbližšími.


VÝSLEDKY TESTOVANIA NA OCHORENIE COVID-19 DŇA 06.03.2021 V OBCI LIEŠŤANY

Obec Liešťany  zverejňuje výsledky celoplošného skríningového testovania na ochorenie COVID-19, ktoré sa v  obci realizovalo dňa 06.03.2021. Na vytvorenom mobilnom odberovom mieste v obci Liešťany bolo  odobratých 671 vzoriek z ktorých boli dva pozitívne testy.
 
Z obce Liešťany           - 440  testov z ktorých bola 1 pozitívna vzorka  ( 0.227 %),
z okresu Prievidza       -  212  testov z ktorých bola 1 pozitívna vzorka ,
mimo okres Prievidza   -   19  testov . 
 
Spolu 671 testov - 2 pozitívne vzorky  ( 0.298 %).

COVID-19 sprísnenie opatrení od 03.03.2021

VLÁDA SR prijala Uznesenie č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Najdôležitejšie zmeny platné od 3. marca 2021

 • KEDY PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

  Zákaz vychádzania naďalej platí od 5:00 do 1:00.

  Novinkou je, že sa zavádzajú prísnejšie podmienky počas noci v čase od 20:00 do 1:00.

  JE POTREBNÉ DAŤ SA TESTOVAŤ?

  Naďalej platia výnimky zo zákazu vychádzania. Na niektoré bude potrebný negatívny test na covid-19 (PCR alebo antigénový), časť výnimiek možno uplatniť aj bez testu.  

  KTO NEPOTREBUJE TEST

  • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
  • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
  • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,

  PRÁCA

  • Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.
  • Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
  • V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.
  • Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

  POBYT V PRÍRODE

  • Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres.
  • V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test.
  • V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

  ŽIACI A ŠKOLA

  • Žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní).
  • Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

  NÁVŠTEVY INÝCH DOMÁCNOSTI

  Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. (Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.)

  VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA, PRI KTORÝCH JE POTREBNÝ TEST

  Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

  V ČASE OD 5:00 DO 20:00:

  • cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
  • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
  • povolené hromadné podujatie,
  • výdajné miesto eshopu a iných obchodov,
  • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
  • cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
  • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
  • cesta na najbližší zberný dvor.

  V ČASE OD 5:00 DO 1:00:

  • cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, podrobnosti sú vysvetlené vyššie,
  • pobyt v prírode v čiernom okrese, podrobnosti vyššie,
  • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
  • cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy.

  KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

  VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00 (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA)

  • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného do lekárne,
  • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
  • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
  • cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
  • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
  • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov), podrobnosti vyššie.

  VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 20:00

  Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu:

  • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,
  • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
  • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
  • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
  • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
  • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
  • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
  • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
  • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
  • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
  • súdne pojednávanie,
  • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.

  OD 8. MARCA SÚ NARIADENÉ SÚ RESPIRÁTORY FFP2, POZITÍVNE TESTOVANÍ NESMÚ VYCHÁDZAŤ Z DOMOVA

  • V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2.
  • Vo všetkých interiéroch okrem domácnosti bude respirátor povinný od 15. marca.

  HODINY V OBCHODOCH AJ PRE ŤZP

  Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

  COVID POZITÍVNI NEBUDÚ MÔCŤ ÍSŤ DO OBCHODU

   Od 8. marca sa ruší výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne. 

 

 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Uzatvotrenie detského ihriska a športového areálu v obci Liešťany

Upozorňujeme, že z dôvodu stále platného zákazu vychádzania a zhromažďovania sa a vzhľadom na vážnosť situácie s ochorením COVID-19  v okrese Prievidza a v obci Liešťany, sa návšteva detských ihrísk a športovísk dôrazne neodporúča. Z tohoto dôvodu bol športový areál a detské ihrisko v našej obci uzavreté.

Chápeme, že pobyt na čerstvom vzduchu je s prichádzajúcimi jarnými dňami potrebný najmä pre deti, veríme však, že aj vďaka dodržiavaniu opatrení sa budeme môcť v dohľadnej dobe vrátiť späť k bežnému životu.

Zákaz predaja alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku, ktorou zakázal predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59 b)zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:  § 1 Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou. Vyhláška je platná od 1. marca 2021.

Vyhlášku si môžete pozrieť na tomto odkaze.

COVID AUTOMAT OD 8.3.2021

POZOR NA PODVODNÍKOV POČAS SČÍTANIA

Ubehol prvý týždeň sčítania obyvateľov, domov a bytov. Na Slovensku prebieha od 15. februára do 31. marca 2021, a to po prvý raz plne elektronicky. Podmienkou je mať k dispozícii počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet. Na stránke https://www.scitanie.sk/ stačí vyplniť elektronický formulár. Kto takú možnosť nemá, môže o pomoc požiadať príbuzného či blízku osobu.    

Ak sa napriek tomu obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, na splnenie povinnosti sčítania bude môcť využiť asistované sčítanie. V každej obci alebo meste budú kontaktné miesta, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže asistent. Na takéto miesto je ale potrebné sa osobne dostaviť.

Obce a mestá pamätali však aj na chorých a imobilných obyvateľov, ktorí sa nedokážu sčítať elektronicky, ani sa dostaviť na kontaktné miesto. Tí budú môcť telefonicky požiadať o návštevu mobilného asistenta. A práve pri asistenčnom sčítaní odporúčame k zvýšenej opatrnosti. Mohli by ho zneužiť podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov. Ak si nedáte pozor, môžete ľahko prísť o úspory.

Asistenčné sčítanie bude prebiehať od 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021.

Najmä seniori by mali byť obozretní voči neznámym osobám. Mohli by ich telefonicky alebo osobne kontaktovať podvodníci a ponúkať pomoc pri elektronickom alebo asistenčnom sčítaní. Všetkým, ktorí potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, odporúčame, aby žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, prípadne známych, ktorých poznajú, a ktorým dôverujú.

Obyvatelia, ktorí sa nedokážu sčítať sami ani s pomocou blízkych, majú dve možnosti:

 •   osobne sa dostaviť na kontaktné miesta zriadené obcou či mestom, kde ich sčíta stacionárny asistent, alebo
 •   telefonicky kontaktovať obec /prípadne call centrum/ a požiadať o pomoc pri sčítaní - mobilný asistent ich príde sčítať priamo domov.

Mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec alebo mesto. Budú sa povinne preukazovať príslušným preukazom. Obyvatelia si s nimi najskôr dohodnú presný čas príchodu. V telefonáte sa dozvedia aj meno a priezvisko mobilného asistenta. Od týchto opatrení sa očakáva eliminácia podvodných konaní - podvodníkom nejde o pomoc, chcú sa dostať do príbytku obete a obrať ju o peniaze či iné cennosti. Podľa skúseností polície nepohrdnú ani osobnými dokladmi, ktoré by mohli zneužiť.

 (zdroj: https://www.zmos.sk/pozor-na-podvodnikov-pocas-scitania--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR2CQghXV9QN17-wIF3AMJT8d-Eqo31beNhBldxsOSViwU6qnTAI_fraTxQ#m_405616)

Okres Prievidza - aktualizácia mobilných odberových miest k 15.2.2021

 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov -SODB 2021

Vážení občania, po desiatich rokoch  prebieha na Slovensku  sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výlučne elektronické. Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Odkladá sa časť sčítania, ktorá je kontaktná. Obyvatelia, ktorí budú potrebovať mobilného alebo stacionárneho asistenta ako pomoc pri sčítaní, sa sčítajú po 1.4.2021.
 
Elektronický formulár na sčítanie obyvateľov nájdete na stránke www.scitanie.sk Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá bude počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Na prihlásenie do elektronického formulára pre sčítanie obyvateľov máte dve možnosti:

a) prihlásite sa zadaním rodného čísla

b) prihlásite sa prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu

Po prihlásení je potrebné zadať doplnkový údaj, ktorý zvyšuje bezpečnosť prihlásenia:

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa.

V prípade otázok kontaktujte obecný úrad:

Beáta Holenková  046/5457126 podatelna@liestany.sk

alebo Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

 
 
 •  

OZNAM  O ZATVORENÍ OcÚ

OBMEDZENÝ REŽIM

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s COVID -19 a v súvislosti

s protiepidemiologickými opatreniami  bude

Obecný úrad Liešťany  až do odvolania

pracovať v obmedzenom režime.

Vybavovať občanov budeme len v nevyhnutných prípadoch.

Odporúčame občanom, aby zvážili nutnosť osobnej návštevy na Obecnom úrade a využili

možnosť vybavenia svojich požiadaviek prostredníctvom

telefonickej komunikácie alebo emailom.

Tel.kontakt: 046/54 57 010,046/54 57 126

email: ocu @liestany.sk

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE .

 

Úradná tabuľa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

16.03.2020 08:42
                           súbor na stiahnutie      

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe + VEREJNÁ VYHLÁŠKA

11.03.2020 21:55
  dokument na stiahnutie Verejná vyhláška  ÚVZ SR (2,7 MB) dokument na stiahnutie (227kB)  

OZNAM StVPS, a.s.

11.03.2020 21:52
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania...

Návrh VZN Obce Liešťany č. 2/2020

10.03.2020 22:05
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liešťany č. 2/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Liešťany.                                         ...

Návrh VZN Obce Liešťany č. 1/2020

10.03.2020 21:56
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liešťany č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.                        ...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

07.03.2020 17:50
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca  2020 ( utorok ) o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.                               

Pozvánka na zhromaždenie LPS bývalých urbárnikov Sobota a spol., a LPS urbárnikov obce Dobročná

04.03.2020 15:56
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Sobota a spol.  a  Lesné pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Dobročná   so sídlom 972 27  Liešťany 2/A tel. kontakt: 0908...

Oznámenie výšky úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

28.02.2020 17:58
Podľa § 4 odst. 2 zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/ 2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Liešťany...

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková 1963

18.02.2020 19:48
Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková 1963 (199kB)  

Zrušenie trvalého pobytu Vojtková Katarína

12.02.2020 14:34
Zrušenie trvalého pobytu Vojtková Katarína dokument na stiahnutie (168kB)  
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>